Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en factuurvoorwaarden

  1. De hierna volgende algemene verkoop· en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing en gaan voor op de aankoopvoorwaarden van de contractuerende partijen behoudens andersluidende schriftelijke en getekende overeenkomst tussen partijen. Huidige verkoop· en factuurvoorwaarden beheersen vanaf heden de contractuele relatie tussen partijen. Voor wat in deze algemene verkoop· en factuurvoorwaarden niet voorzien is, is gewoon de wet van toepassing.
  2. Alle opmerkingen op leveringen van goederen, diensten of prestaties moeten, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de rekeningen per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met reden van betwisting.
  3. Een eis tot schadevergoeding ingediend door de cliënt kan nooit het door Armlab BV gefactureerd bedrag overschrijden. Dergelijke eis is alleszins niet ontvankelijk indien de niet-levering of slechts gedeeltelijke levering een gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand in het bedrijf of onregelmatige bevoorradingen door toeleveringsbedrijven of derden.
  4. Alle betalingen moeten contant gebeuren, dwz binnen de acht dagen na factuurdatum, behalve wanneer een andere betalingstermijn schriftelijk door ons wordt voorgesteld.
  5. Indien de klant niet tijdig betaalt zoals voorzien in voorgaand artikel, is de overeenkomst tussen partijen van  rechtswege beëindigd zonder mogelijkheid tot enig verhaal vanwege de cliënt opzichtens Armlab BV.
  6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag met een minimum van €100,00. Een begonnen maand wordt aangerekend als een volle maand. Deze bedragen worden verhoogd met €10,00 na een aanmaningsbrief, € 50,00 na een aangetekend maningsschrijven en € 100,00 voor een brief van een advocaat en alle kosten van een mogelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
  7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.